Trang chủ Tài liệu


Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Văn bản Tải về
1 202/QĐ-VPĐP 15/8/2023 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022
2 144/QĐ-VPĐP 22/6/2023 Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán năm 2022
3 71/QĐ-VPĐP 12/4/2023 Về việc công bố công khai dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh
4 31/QĐ-SNNPTNT 27/2/2023 Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi
5 29/QĐ-VPĐP 27/2/2023 Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025
6 12/QĐ-VPĐP 13/1/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023
7 113/QĐ-VPĐP 7/9/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022, nguồn ngân sách Trung ương
8 169/VPĐP 21/12/2021 V/v thẩm định tiêu chí xã nông thôn mới tại các xã của huyện Bình Sơn và Thị xã Đức Phổ
9 126/VPĐP 22/10/2021 Về việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng hồ sơ đề nghị xét, công nhận đối với các xã kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
10 131/VPĐP 15/10/2021 V/v cung ấp thông tin Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG và VPĐP nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi
  1    2    3