Danh sách các công ty, tư vấn bị cấm hoặc đình chỉ tham gia đấu thầu
Ngày đưa:  22/12/2021 09:28:36 AM In bài

 Danh sách các công ty, tư vấn bị cấm hoặc đình chỉ tham gia đấu thầu năm 2020

BBT- Nguồn: Kiểm toán nhà nước

Bản quyền © Văn phòng điều phối chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi - Cổng thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi