Lớp Tập huấn về các vấn đề môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Ngày đưa:  03/12/2021 09:05:08 AM In bài

 Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Viện môi trường nông nghiệp phối hợp tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Nội dung tập huấn: Nghiệp vụ môi trường trong xây dựng nông thôn mới với 10 chuyên đề tổng hợp và chuyên sâu.

Hình thức: trực tuyến trên nền tản ZOOM.

Thời gian: Từ ngày 08/12/2021 đến ngày 14/12/2021 (các buổi sáng)

- Hình thức đăng ký tham gia tập huấn tại địa chỉ:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 05/12/2021.
 

 

 

BBT

Bản quyền © Văn phòng điều phối chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi - Cổng thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi