Trang chủ Tài liệu


Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Văn bản Tải về
21 1945/QĐ-TTg 18/11/2021 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025
22 1718/QĐ-UBND 3/11/2021 Quyết định Về việc thành lập Đoàn thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ở các xã kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
23 1919/QĐ-UBND 3/11/2021 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
24 126/VPĐP 22/10/2021 Về việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng hồ sơ đề nghị xét, công nhận đối với các xã kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
25 131/VPĐP 15/10/2021 V/v cung ấp thông tin Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG và VPĐP nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi
26 1689/QĐ-TTg 11/10/2021 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
27 127/VPĐP 7/10/2021 V/v đăng ký thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025
28 126/VPĐP 4/10/2021 Về việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng hồ sơ đề nghị xét, công nhận đối với các xã kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
29 125/VPĐP 1/10/2021 V/v bố trí kinh phí khen thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
30 122/VPĐP 30/9/2021 V/v hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Quảng Ngãi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
   1    2    3    4    5