Trang chủ Tài liệu


Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Văn bản Tải về
11 320/QĐ-TTg 8/3/2022 Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện NTM, quy định thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện NTm nâng cao giai đoạn 2021-2025
12 321/QĐ-TTg 8/3/2022 Quyết định về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
13 242/QĐ-UBND 1/3/2022 Công nhận xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
14 243/QĐ-UBND 1/3/2022 Công nhận xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
15 239/QĐ-UBND 1/3/2022 Công nhận xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
16 241/QĐ-UBND 1/3/2022 Công nhận xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
17 263/QĐ-TTg 22/2/2022 Quyết định phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
18 06/QĐ-SNNPTNT 12/1/2022 Quyết định về việc giao Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
19 169/VPĐP 21/12/2021 V/v thẩm định tiêu chí xã nông thôn mới tại các xã của huyện Bình Sơn và Thị xã Đức Phổ
20 3947/SNNPTNT-NTM 8/12/2021 Về việc tăng cường các hoạt động tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngã
   1    2    3    4    5