Trang chủ Tài liệu


Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Văn bản Tải về
1 202/QĐ-VPĐP 15/8/2023 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022
2 144/QĐ-VPĐP 22/6/2023 Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán năm 2022
3 71/QĐ-VPĐP 12/4/2023 Về việc công bố công khai dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh
4 235/QĐ-UBND 4/4/2023 Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
5 55/KH-UBND 13/3/2023 Tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6 31/QĐ-SNNPTNT 27/2/2023 Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi
7 29/QĐ-VPĐP 27/2/2023 Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025
8 32/KH-UBND 20/2/2023 Triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngăi
9 08/2023/QĐ-UBND 17/2/2023 Quyết định Quy định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một (01) dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ một (01) dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngã
10 27/KH-UBND 17/2/2023 Triển khai Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  1    2    3    4    5    6