Trang chủ Tài liệu


Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Văn bản Tải về
1 07/2022/QĐ-TTg 25/3/2022 Quyết định quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
2 318/QĐ-TTg 8/3/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM và xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025
3 319/QĐ-TTg 8/3/2022 Quyết định quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
4 320/QĐ-TTg 8/3/2022 Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện NTM, quy định thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện NTm nâng cao giai đoạn 2021-2025
5 321/QĐ-TTg 8/3/2022 Quyết định về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
6 242/QĐ-UBND 1/3/2022 Công nhận xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
7 243/QĐ-UBND 1/3/2022 Công nhận xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
8 239/QĐ-UBND 1/3/2022 Công nhận xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
9 241/QĐ-UBND 1/3/2022 Công nhận xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
10 263/QĐ-TTg 22/2/2022 Quyết định phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  1    2    3    4