Trang chủ Tài liệu


Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Văn bản Tải về
1 1017/QĐ-UBND 15/9/2022 Ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2 1016/QĐ-UBND 15/9/2022 Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3 113/QĐ-VPĐP 7/9/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022, nguồn ngân sách Trung ương
4 3360/QĐ-BNNPTNT-VPĐP 6/9/2022 PHÊ DUYỆT KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CÁC CẤP GIAI ĐOẠN 2021-2025
5 759/QĐ-UBND 12/7/2022 Ban hành Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6 758/QĐ-UBND 12/7/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
7 712/QĐ-UBND 5/7/2022 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngăi, giai đoạn 2021-2025
8 07/2022/QĐ-TTg 25/3/2022 Quyết định quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
9 318/QĐ-TTg 8/3/2022 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM và xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025
10 319/QĐ-TTg 8/3/2022 Quyết định quy định về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
  1    2    3    4    5