Trang chủ Chuyên mục Chương trình PforR


Danh sách các công ty, tư vấn bị cấm hoặc đình chỉ tham gia đấu thầu

22/12/2021 09:28:36 AM
RSS In

 Danh sách các công ty, tư vấn bị cấm hoặc đình chỉ tham gia đấu thầu năm 2020

BBT- Nguồn: Kiểm toán nhà nước
File đính kèm: