Trang chủ Tin tức sự kiện


Quảng Ngãi khuyến khích sử dụng sản phẩm OCOP làm tặng phẩm.

07/12/2021 01:59:19 PM
RSS In

 Sau 02 năm triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là OCOP) trên địa bàn tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 31 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt OCOP cấp tỉnh, trong đó có 02 sản phẩm đạt 4 sao và 29 sản phẩm đạt 3 sao.

Nhằm tiếp tục quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưngcủa tỉnh gần hơn với người tiêu dùng và thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”trong tình hình mới,

Ngày 01/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành văn bản số 6456/UBND-KTN giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, khuyến khích sử dụng sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh làm tặng phẩm cho khách du lịch trong và ngoài tỉnh, làm quà tặng trong các dịp lễ tết, hội nghị, hội thảo (nếu có); Đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể có sản phẩm OCOP xây dựng, phát triển các sản phẩm có chất lượng, đa dạng mẫu mã bao bì bằng chất liệu thân thiện với môi trường, đảm bảo có khả năng cạnh tranh trên thị trường, phù hợp làm tặng phẩm và quà tặng du lịch; thường xuyên tổ chức nhiều hình thức giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 3881/SNNPTNT-NTM. Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo định kỳ gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 31/12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Hiền