Trang chủ Tin tức sự kiện


Hướng dẫn Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới năm 2021

23/09/2021 08:46:26 AM
RSS In

Nhằm nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống của nông dân; Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và và các tầng lớp Nhân dân tham gia, đóng góp tích cực cho Chương trình nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề, ra ngày 08/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Hướng dẫn số 1133/HD-STTTT ngày 08/9/2021 hướng dẫn tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới năm 2021 (có Hướng dẫn kèm theo).
Tại hướng dẫn, Sở Thông tin truyền thông yêu cầu phải đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin, nhất là trên các loại hình báo chí, mạng xã hội để triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Hướng dẫn nêu đầy đủ, cụ thể các nội dung cần nhấn mạnh trong công tác tuyên truyền và quy định chi tiết về khẩu hiệu tuyên truyền để các địa phương căn cứ thực hiện./.
Hiền
File đính kèm:

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*  Email*
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực*