Trang chủ Chuyên mục Tiến độ thực hiện NTM


Danh sách xã đạt chuẩn nông thôn mới (07/2021)

13/07/2021 09:51:38 AM
RSS In

 

 

TT

 
 
 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
 
 
Năm 2014 (01 xã)
 
01
Xã Bình Dương (huyện Bình Sơn)
101/QĐ-UBND ngày 07/01/2015
 
 
Năm 2015 (10 xã)
 
01
Xã Đức Nhuận (huyện Mộ Đức)
08/QĐ-UBND ngày 07/01/2016
02
Xã Đức Tân (huyện Mộ Đức)
1787/QĐ-UBND ngày 09/10/2015
03
Xã Phổ Vinh (huyện Đức Phổ)
1788/QĐ-UBND ngày 09/10/2015
04
Xã Tịnh Châu (thành phố Quảng Ngãi)
1789/QĐ-UBND ngày 09/10/2015
05
Xã Tịnh Khê (thành phố Quảng Ngãi)
1790/QĐ-UBND ngày 09/10/2015
06
Xã Hành Thịnh (huyện Nghĩa Hành)
1791/QĐ-UBND ngày 09/10/2015
07
Xã Hành Thuận (huyện Nghĩa Hành)
1792/QĐ-UBND ngày 09/10/2015
08
Xã Hành Minh (huyện Nghĩa Hành)
1793/QĐ-UBND ngày 09/10/2015
09
Xã Nghĩa Hòa (huyện Tư Nghĩa)
1794/QĐ-UBND ngày 09/10/2015
10
Xã Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa)
1131/QĐ-UBND ngày 10/7/2015
 
 
Năm 2016 (13 xã)
 
01
Xã Tịnh Giang (huyện Sơn Tịnh)
2602/QĐ-UBND ngày 14/12/2016
02
Xã Nghĩa Thương (huyện Tư Nghĩa)
2605/QĐ-UBND ngày 14/12/2016
03
Xã Nghĩa Phương (huyện Tư Nghĩa)
2603/QĐ-UBND ngày 14/12/2016
04
Xã Nghĩa Sơn (huyện Tư Nghĩa)
2606/QĐ-UBND ngày 14/12/2016
05
Xã Phổ Hòa (huyện Đức Phổ)
2604/QĐ-UBND ngày 14/12/2016
06
Xã Bình Trung (huyện Bình Sơn)
293/QĐ-UBND ngày 27/02/2017
07
Xã Bình Thới (huyện Bình Sơn)
290/QĐ-UBND ngày 27/02/2017
08
Xã Hành Nhân (huyện Nghĩa Hành)
291/QĐ-UBND ngày 27/02/2017
09
Xã Hành Đức (huyện Nghĩa Hành)
288/QĐ-UBND ngày 27/02/2017
10
Xã Hành Thiện (huyện Nghĩa Hành)
292/QĐ-UBND ngày 27/02/2017
11
Xã Hành Phước (huyện Nghĩa Hành)
289/QĐ-UBND ngày 27/02/2017
12
Xã Hành Tín Đông (huyện Nghĩa Hành)
287/QĐ-UBND ngày 27/02/2017
13
Xã Hành Trung (huyện Nghĩa Hành)
286/QĐ-UBND ngày 27/02/2017
 
 
Năm 2017 (17 xã)
 
01
Xã Tịnh Minh (huyện Sơn Tịnh)
Số 46/QĐ-UBND ngày 08/01/2018
02
Xã Tịnh Bắc (huyện Sơn Tịnh)
Số 44/QĐ-UBND ngày 08/01/2018
03
Xã Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa)
Số 49/QĐ-UBND ngày 08/01/2018
04
Xã Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa)
Số 39/QĐ-UBND ngày 08/01/2018
05
Xã Nghĩa Thuận (huyện Tư Nghĩa)
Số 43/QĐ-UBND ngày 08/01/2018
06
Xã Đức Hòa (huyện Mộ Đức)
Số 48/QĐ-UBND ngày 08/01/2018
07
Xã Đức Thạnh (huyện Mộ Đức)
Số 41/QĐ-UBND ngày 08/01/2018
08
Xã Hành Dũng (huyện Nghĩa Hành)
Số 50/QĐ-UBND ngày 08/01/2018
09
Xã Hành Tín Tây (huyện Nghĩa Hành)
Số 52/QĐ-UBND ngày 08/01/2018
10
Xã Tịnh An (TP. Quảng Ngãi)
Số 45/QĐ-UBND ngày 08/01/2018
11
Xã Tịnh Ấn Tây (TP. Quảng Ngãi)
Số 42/QĐ-UBND ngày 08/01/2018
12
Xã Tịnh Long (TP. Quảng Ngãi)
Số 40/QĐ-UBND ngày 08/01/2018
13
Xã Nghĩa Phú (TP. Quảng Ngãi)
Số 47/QĐ-UBND ngày 08/01/2018
14
Xã Phổ An (huyện Đức Phổ)
Số 321/QĐ-UBND ngày 22/02/2018
15
Xã Bình Minh (huyện Bình Sơn)
Số 322/QĐ-UBND ngày 22/02/2018
16
Xã Bình Trị (huyện Bình Sơn)
Số 323/QĐ-UBND ngày 22/02/2018
17
Xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn)
Số 324/QĐ-UBND ngày 22/02/2018
 
 
Năm 2018 (18 xã)
 
1
Xã Tịnh Kỳ (TP. Quảng Ngãi)
Số 67/QĐ-UBND ngày 14/01/2019
2
Xã Nghĩa An (TP. Quảng Ngãi)
Số 68/QĐ-UBND ngày 14/01/2019
3
Xã Đức Phú (huyện Mộ Đức)
Số 69/QĐ-UBND ngày 14/01/2019
4
Xã Đức Hiệp (huyện Mộ Đức)
Số 70/QĐ-UBND ngày 14/01/2019
5
Xã Tịnh Sơn (huyện Sơn Tịnh)
Số 71/QĐ-UBND ngày 14/01/2019
6
Xã Tịnh Trà (huyện Sơn Tịnh)
Số 72/QĐ-UBND ngày 14/01/2019
7
Xã Nghĩa Trung (huyện Tư Nghĩa)
Số 73/QĐ-UBND ngày 14/01/2019
8
Xã Nghĩa Thọ (huyện Tư Nghĩa)
Số 74/QĐ-UBND ngày 14/01/2019
9
Xã Nghĩa Thắng (huyện Tư Nghĩa)
Số 75/QĐ-UBND ngày14/01/2019
10
Xã Nghĩa Mỹ (huyện Tư Nghĩa)
Số 76/QĐ-UBND ngày 14/01/2019
11
Xã Bình Phú (huyện Bình Sơn)
Số 77/QĐ-UBND ngày 14/01/2019
12
Xã Bình Mỹ (huyện Bình Sơn)
Số 78/QĐ-UBND ngày 14/01/2019
13
Xã Bình Long (huyện Bình Sơn)
Số 79/QĐ-UBND ngày 14/01/2019
14
Xã An Hải (huyện Lý Sơn)
Số 387/QĐ-UBND ngày 25/3/2019
15
Xã Phổ Thuận (huyện Đức Phổ)
Số 388/QĐ-UBND ngày 25/3/2019
16
Xã Trà Bình (huyện Trà Bồng)
Số 389/QĐ-UBND ngày 25/3/2019
17
Xã Ba Động (huyện Ba Tơ)
Số 390/QĐ-UBND ngày 25/3/2019
18
Xã Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa)
Số 391/QĐ-UBND ngày 25/3/2019
 
 
Năm 2019: 24 xã
 
1
Xã Bình Phước (huyện Bình Sơn)
Số 1797/QĐ-UBND ngày 26/11/2019
2
Xã Bình Thanh Tây (huyện Bình Sơn)
Số 1799/QĐ-UBND ngày 26/11/2019
3
Xã Tịnh Đông (huyện Sơn Tịnh)
Số 1798/QĐ-UBND ngày 26/11/2019
4
Xã Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh)
Số 1800/QĐ-UBND ngày 26/11/2019
5
Xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh)
Số 1801/QĐ-UBND ngày 26/11/2019
6
Xã Phổ Quang (huyện Đức Phổ)
Số 7110/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
7
Xã Phổ Ninh (huyện Đức Phổ)
Số 7111/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
8
Xã Phổ Minh (huyện Đức Phổ)
Số 7112/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
9
Xã Phổ Cường (huyện Đức Phổ)
Số 7113/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
10
Xã Phổ Văn (huyện Đức Phổ)
Số 7116/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
11
Xã An Bình (huyện Lý Sơn)
Số 7114/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
12
Xã An Vĩnh (huyện Lý Sơn)
Số 7115/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
13
Xã Long Sơn (huyện Minh Long)
Số 91/QĐ-UBND ngày 17/01/2020
14
Xã Nghĩa Hà (TP. Quảng Ngãi)
Số 92/QĐ-UBND ngày 17/01/2020
15
Xã Tịnh Hòa (TP. Quảng Ngãi)
Số 93/QĐ-UBND ngày 17/01/2020
16
Xã Tịnh Ấn Đông (TP. Quảng Ngãi)
Số 102/QĐ-UBND ngày 17/01/2020
17
Xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn)
Số 94/QĐ-UBND ngày 17/01/2020
18
Xã Bình Khương (huyện Bình Sơn)
Số 96/QĐ-UBND ngày 17/01/2020
19
Xã Bình Hiệp (huyện Bình Sơn)
Số 97/QĐ-UBND ngày 17/01/2020
20
Xã Sơn Thành (huyện Sơn Hà)
Số 95/QĐ-UBND ngày 17/01/2020
21
Xã Đức Minh (huyện Mộ Đức)
Số 98/QĐ-UBND ngày 17/01/2020
22
Xã Đức Thắng (huyện Mộ Đức)
Số 99/QĐ-UBND ngày 17/01/2020
23
Xã Đức Lợi (huyện Mộ Đức)
Số 100/QĐ-UBND ngày 17/01/2020
24
Xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức)
Số 101/QĐ-UBND ngày 17/01/2020
 
 
Năm 2020
 
1
Xã Bình Chương (huyện Bình Sơn)
Số 303/QĐ-UBND ngày 02/3/2021
2
Xã Bình Hòa (huyện Bình Sơn)
Số 295/QĐ-UBND ngày 02/3/2021
3
Xã Bình Thanh (huyện Bình Sơn)
Số 294/QĐ-UBND ngày 02/3/2021
4
Xã Tịnh Bình (huyện Sơn Tịnh)
Số 305/QĐ-UBND ngày 02/3/2021
5
Xã Tịnh Hiệp (huyện Sơn Tịnh)
Số 302/QĐ-UBND ngày 02/3/2021
6
Xã Tịnh Thọ (huyện Sơn Tịnh)
Số 304/QĐ-UBND ngày 02/3/2021
7
Xã Nghĩa Dũng (TP. Quảng Ngãi)
Số 351/QĐ-UBND ngày 10/3/2021
8
Xã Nghĩa Dõng (TP. Quảng Ngãi)
Số 299/QĐ-UBND ngày 02/3/2021
9
Xã Tịnh Thiện (TP. Quảng Ngãi)
Số 307/QĐ-UBND ngày 02/3/2021
10
Xã Trà Phú (huyện Trà Bồng)
Số 297/QĐ-UBND ngày 02/3/2021
11
Xã Thanh An (huyện Minh Long)
Số 301/QĐ-UBND ngày 02/3/2021
12
Xã Sơn Hạ (huyện Sơn Hà)
Số 293/QĐ-UBND ngày 02/3/2021
13
Xã Đức Lân (huyện Mộ Đức)
Số 296/QĐ-UBND ngày 02/3/2021
14
Xã Đức Phong (huyện Mộ Đức)
Số 298/QĐ-UBND ngày 02/3/2021
15
Xã Phổ Châu (TX. Đức Phổ)
Số 300/QĐ-UBND ngày 02/3/2021
16
Xã Phổ Phong (TX. Đức Phổ)
Số 306/QĐ-UBND ngày 02/3/2021
17
Bình Tân Phú (huyện Bình Sơn)
Số 854/QĐ-UBND ngày 15/6/2021
18
Bình Đông (huyện Bình Sơn)
Số 853/QĐ-UBND ngày 15/6/2021
19
Ba Cung (huyện Ba Tơ)
Số 852/QĐ-UBND ngày 15/6/2021

 Giảm 13 xã: Bình Thới, Bình Phú, Bình Thanh Tây, Nghĩa Thọ, An Bình, An Hải, An Vĩnh, Phổ Hòa, Phổ Vinh, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn, Phổ Quang

 

 

 

 

Hiền