Trang chủ Chuyên mục Tiến độ thực hiện NTM


Danh sách khu dân cư nông thôn kiểu mẫu được công nhận (07/2021)

13/07/2021 09:38:33 AM
RSS In

 

TT
Thôn (KDC nông thôn kiểu mẫu)
Quyết định công nhận của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố
Đã công nhận
Năm thực hiện
I
Bình Sơn: 10/10khu
 
 
 
1
Thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn
730/QĐ-UBND, ngày 18/3/2019
1
2018
Thí điểm
2
Thôn An Châu, xã Bình Thới, huyện Bình Sơn
122/QĐ-UBND, ngày 21/01/2020
2
2019
3
Thôn An Lộc Nam, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn
123/QĐ-UBND, ngày 21/01/2020
3
2019
4
Thôn Tiên Đào, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn
124/QĐ-UBND, ngày 21/01/2020
4
2019
5
Thôn Tân Phước, xã Bình Minh, Bình Sơn
2101/QĐ-UBND, ngày 28/6/2021
5
2020
6
Thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, Bình Sơn
2099/QĐ-UBND, ngày 28/6/2021
6
2020
7
Thôn Mỹ huệ 2, xã Bình Dương, Bình Sơn
2098/QĐ-UBND, ngày 28/6/2021
7
2020
8
Thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, Bình Sơn
2100/QĐ-UBND, ngày 28/6/2021
8
2020
9
Thôn Long Vĩnh, xã Bình Long, Bình Sơn
2102/QĐ-UBND, ngày 28/6/2021
9
2020
10
Thôn Thạch An, xã Bình Mỹ, Bình Sơn
2103/QĐ-UBND, ngày 28/6/2021
10
2020
II
Sơn Tịnh: 3/11 khu
 
 
 
1
Thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh
396/QĐ-UBND, ngày 31/3/2020
11
2019
2
Thôn Minh Mỹ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tinh
397/QĐ-UBND, ngày 31/3/2020
12
2019
3
Thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh
398/QĐ-UBND, ngày 31/3/2020
13
2019
4
Thôn Tây, xã Tịnh Sơn, Sơn Tịnh
 
 
2020
5
Thôn Minh Xuân, xã Tịnh Bắc, Sơn Tịnh
 
 
2020
6
Thôn Minh Lộc, xã Tịnh Bắc, Sơn Tịnh
 
 
2020
7
Thôn An Hòa, xã Tịnh Giang, Sơn Tịnh
 
 
2020
8
Thôn Hà Tây, xã Tịnh Hà, Sơn Tịnh
 
 
2020
9
Thôn Phú Thành, xã Tịnh Hà, Sơn Tịnh
 
 
2020
10
Thôn Đồng Nhơn Bắc, xã Tịnh Đông, Sơn Tịnh
 
 
2020
11
Thôn Minh Khánh, xã Tịnh Minh, Sơn Tịnh
 
 
2020
III
Nghĩa Hành: 7/18 khu
 
 
 
1
Thôn Long Bàn Bắc, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành
238/QĐ-UBND, ngày 30/10/2019
14
2018
Thí điểm
2
Thôn Bàn Thới, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành
93/QĐ-UBND, ngày 19/6/2020
15
2019
3
Thôn Xuân Hòa, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành
92/QĐ-UBND, ngày 19/6/2020
16
2019
4
Thôn Xuân Vinh, Hành Đức, Nghĩa Hành
 
 
2019
5
Thôn Bình Thành, Hành Nhân, Nghĩa Hành
1122/QĐ-UBND ngày 08/7/2021
17
2019
6
Thôn An Chỉ Tây, Hành Phước, Nghĩa Hành
 
 
2019
7
Thôn Ba Bình, Hành Thịnh, Nghĩa Hành
150/QĐ-UBND, ngày 14/9/2020
18
2019
8
Thôn Xuân Đình, xã Hành Thịnh, Nghĩa Hành
1121/QĐ-UBND ngày 08/7/2021
42
2020
9
Thôn An Đông 1, xã Hành Thuận, Nghĩa Hành
 
 
 
10
Thôn Kỳ Thọ Nam 2, xã Hành Đức, Nghĩa Hành
 
 
 
11
Thôn An Sơn, xã Hành Dũng, Nghĩa Hành
 
 
 
12
Thôn Đồng Giữa, xã Hành Tín Đông, Nghĩa Hành
485/QĐ-UBND, ngày 29/4/2021
41
2020
13
Thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, Nghĩa Hành
 
 
 
14
Thôn Hòa Sơn, xã Hành Phước, Nghĩa Hành
 
 
 
15
Thôn Nghĩa Lâm, xã Hành Nhân, Nghĩa Hành
 
 
 
16
Thôn Tân Phú, xã Hành Tín Đông, Nghĩa Hành
 
 
 
17
Thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, Nghĩa Hành
 
 
 
18
Thôn Vạn Xuân 1, xã Hành Thiện, Nghĩa Hành
 
 
 
IV
Tư Nghĩa:17/17
 
 
 
1
Thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
10938/QĐ-UBND, ngày 23/12/2019
19
2019
2
Thôn Đông Mỹ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa
10936/QĐ-UBND, ngày 23/12/2019
20
2019
3
Thôn Năng Tây 1, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
10937/QĐ-UBND, ngày 23/12/2019
21
2019
4
Thôn Điện An 3, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
10935/QĐ-UBND, ngày 23/12/2019
22
2019
5
Thôn 3, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa
10939/QĐ-UBND, ngày 23/12/2019
23
2019
6
Thôn 2, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa
378/QĐ-UBND, ngày 28/01/2019
24
2018
Thí điểm
7
Thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa
11400/QĐ-UBND, ngày 30/12/2019
25
2019
8
Thôn Điền Long xã Nghĩa Điền, Tư Nghĩa
184/QĐ-UBND, ngày 18/01/2021
26
2020
9
Thôn Xuân Phổ Tây, xã Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa
191/QĐ-UBND, ngày 18/01/2021
27
2020
10
Thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng, Tư Nghĩa
190/QĐ-UBND, ngày 18/01/2021
28
2020
11
Thôn 1 xã Nghĩa Sơn, Tư Nghĩa
188/QĐ-UBND, ngày 18/01/2021
29
2020
12
Thôn 4 xã Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa
192/QĐ-UBND, ngày 18/01/2021
30
2020
13
Thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa
185/QĐ-UBND, ngày 18/01/2021
31
2020
14
Thôn Đồng Viên, xã Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa
186/QĐ-UBND, ngày 18/01/2021
32
2020
15
Thôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa
187/QĐ-UBND, ngày 18/01/2021
33
2020
16
Thôn Điện An 1, xã Nghĩa Thương, Tư Nghĩa
189/QĐ-UBND, ngày 18/01/2021
34
2020
17
Thôn Tân Hội, xã Nghĩa Trung, Tư Nghĩa
183/QĐ-UBND, ngày 18/01/2021
35
2020
V
Đức Phổ: 2/6
 
 
 
1
Thôn Nho Lâm, xã Phổ Hòa – Đức Phổ
540/QĐ-UBND, ngày 29/01/2021
36
2019
2
Thôn An Thạch, xã Phổ An – Đức Phổ
441/QĐ-UBND, ngày 26/01/2021
37
2019
3
Thôn Thiệp Sơn, xã Phổ Thuận, Đức Phổ
 
 
2020
4
Thôn Nga Mân, xã Phổ Cường, Đức Phổ
 
 
2020
VI
Mộ Đức 0/6
 
 
 
1
Thôn Phước Lộc, Đức Phú – Mộ Đức
 
 
2019
2
Thôn 2, Đức Tân, Mộ Đức
 
 
2019
3
Thôn Dương Quang, Đức Thắng, Mộ Đức
 
 
2019
4
Thôn 4 xã Đức Chánh, Mộ Đức
 
 
2020
5
Thôn Chú Tượng, xã Đức Hiệp, Mộ Đức
 
 
2020
6
Thôn An Mô, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức
 
 
2020
VII
TP Quảng Ngãi :3/8
 
 
 
1
Thôn Kim Lộc, Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi
551/QĐ-UBND, ngày 28/01/2021
38
2019
2
Thôn Tăng Long, Tịnh Long, TP Quảng Ngãi
552/QĐ-UBND, ngày 28/01/2021
39
2019
3
Thôn Mỹ Lai, xã Tịnh Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi
4908/QĐ-UBND ngày 28/12/2020
40
2019
4
Thôn Cỗ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi
 
 
2020
5
Thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi
 
 
2020
6
Thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi
 
 
2020
7
Thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi
 
 
2020
8
Thôn Cộng Hòa 1, xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi
 
 
2020
VIII
Ba Tơ: 0/1
 
 
 
1
Thôn Tân Long, xã Ba Động, Ba Tơ
 
 
2020
IX
Trà Bồng : 0/2
 
 
 
1
KDC số 9 Thôn Bình Trung, xã Trà Bình, Trà Bồng
2285/QĐ-UBND , ngày 09/7/2021
43 
2020
2
KDC số 2 Thôn Bình Thanh, xã Trà Bình, Trà Bồng
 
 
2020
X
Sơn Hà:0/1
 
 
 
1
Thôn Gò Chu, xã Sơn Thành, Sơn Hà
 
 
2020
XI
Minh Long: 0/1
 
 
 
1
Thôn Lạc Sơn xã Long Sơn
 
 
2020
 
Kết quả (Đến 7-7-2021), có 43/79 (có 3 thôn thí điểm: Mỹ Huệ xã Bình Dương,Long Bàn Bắc xã Hành Minh và Thôn 2 xã Nghĩa lâm; Còn lại 76 thôn theo QĐ 602/QĐ-UBND) Khu dân cư kiểu mẫu được công nhận. Trong đó: Bình Sơn: Công nhận 10/10 khu, Sơn Tịnh 3/14; Nghĩa Hành 7/18, Tư Nghĩa 17/17, Đức Phổ 2/6, Mộ Đức 0/6, TP QN 3/8, Ba Tơ 0/1, Trà Bồng 1/2, Sơn Hà 0/1, Minh Long 0/1
Hiền