Trang chủ Giới thiệu Bộ máy điều hành


Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi

28/12/2019 09:02:35 PM
RSS In

1. Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: Ông Dương Văn Tô, GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT

2. Phó Chánh Văn phòng chuyên trách: Ông Nguyễn Phúc Long

3. Phó Chánh Văn phòng kiêm nhiệm: Ông Lê Văn Dương

4. Các thành viên chuyên trách:

- Ông Nguyễn Đặng Sơn

- Ông Phan Thành Trung

- Ông Huỳnh Tiến Dũng

- Bà Dương Thị Kim Ngọc

- Bà Phạm Thị Nhi Hiền