Trang chủ Thông tin điều hành tác nghiệp


KẾT QUẢ NỔI BẬT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019 TỈNH QUẢNG NGÃI

27/12/2019 10:44:36 AM
RSS In

 Theo chỉ đạo của Trung ương, các địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 ngay trong năm 2019 theo chỉ tiêu kế hoạch được giao tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể đối với tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo đến cuối năm 2019: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới 80 xã, tỷ lệ 48,8% tổng số xã; số tiêu chí bình quân/xã: 12,62 và có 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 59 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình quân/xã 13,7, chưa có huyện đạt chuẩn nông thôn mới và không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Như vậy so với chỉ tiêu đề ra tỉnh ta cần có thêm 21 xã và 01 huyện đạt chuẩn. Theo kế hoạch ban đầu, năm 2019 có 20 xã và 01 huyện đạt chuẩn. Để đảm bảo tính khả thi và hoàn thành mục tiêutrung ương giao, ngay từ đầu nămUBND tỉnh đã thống nhất bổ sung thêm 05 xã, như vậy năm 2019 có 25 xã được công nhận đạt chuẩn bao gồm: Bình Khương, Bình Thanh Tây, Bình Thạnh, Bình Hiệp, Bình Phước, Tịnh Hà, Tịnh Đông, Tịnh Phong, Đức Thắng, Đức Chánh, Đức Lợi, Đức Minh, Phổ Thạnh, Phổ Quang, Phổ Văn, Phổ Ninh, Phổ Cường, Phổ Minh, Tịnh Hòa, Nghĩa Hà, Tịnh Ấn Đông, Long Sơn, Sơn Thành, An Vĩnh và An Bình.

Để đạt được mục tiêu trên là rất khó khăn bởi: Ngay từ đầu một số xã đã được xác định khó đạt chuẩn do vướng một số các tiêu chí vềMôi trường và an toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và An ninh;Các xã bổ sung: Nghĩa Hà, Đức Minh, Phổ Cường, Phổ Minh, An Bình: UBND tỉnh chưa có quyết định phân bổ vốn đầu tư, thời gian để các xã triển khai thực hiện không còn nhiều, chưa được hỗ trợ xi măng làm giao thông nông thôn trong khi mùa mưa đang đến gần,...

Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt: Bố trí ngay vốn bổ sung cho các xã thực hiện; chỉ đạo các sở, ban, ngành với chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động hỗ trợ các xã tháo gỡ khó khăn liên quan đến các tiêu chí chưa đạt; yêu cầu các huyện, xã phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện để kịp thời hoàn thành các tiêu chí theo quy định.Nhờ vậy đến nay đã có thêm 01 huyện Nghĩa Hành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 24 xã đã và đang được thẩm định trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến đến cuối năm 2019 có thêm 24 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 83 xã, tỷ lệ 50,6% vượt chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao (80 xã).

Ngoài ra, để đẩy mạnh thực hiện Chương trình và tạo tiền đề xây dựng xã nông thôn mới trong những năm tiếp theo, ngay trong năm 2019 UBND tỉnh đã: Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; Ban hành kế hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2019 – 2020 (trong năm 2019 tiếp tụctriển khai nhân rộng, xây dựng 26 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ở các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới); Để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở các xã miền núi, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về xây dựng nông thôn mới giữa các huyện miền núi và đồng bằng, UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng trên địa bàn các xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019 – 2020.Hỗ trợ phát triển sản xuất: Năm 2019, UBND tỉnh tiếp tục phân bổ 89.600 triệu đồng (tăng 34.600 triệu đồng so với năm 2018) cho hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị theo các mô hình dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt nhằm góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân nông thôn./.

Kim Ngọc