Trang chủ Thông tin điều hành tác nghiệp


Hội nghị tuyên truyền về "xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững"

17/12/2019 01:06:18 PM
RSS In

QUang cảnh hội nghị tuyên truyền tại Huyện Minh Long

 Thực hiện Công văn số 5724/UBND-NNTN ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tham quan, học tập kinh nghiệm và Hội nghị tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững,Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 141/VPĐP ngày 21/11/2019, phối hợp với UBND các huyện tổ chức các lớp tuyên truyền về "Xây dựng thôn nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững" tại 6 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị tuyên truyền, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tổ chức triển khai 03 nội dung cơ bản:

1. Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Hỗ trợ thôn, bản ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, miền núi, bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững.

2. Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng trên địa bàn các xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019 - 2020 tại Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Kế hoạch thực hiện trong giai đoạn đến.

3. Vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở và người dân, cộng đồng dân cư trong việc tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Trình chiếu những hình ảnh và các đoạn phim ngắn ghi lại trong chuyến công tác học tập kinh nghiệm tại Lai Châu, cũng như các kinh nghiệm, bài học từ chuyến đi thực tế. Hội nghị đã giúp cán bộ và người dân tham gia nhận thức được vai trò chủ thể của người dân, cán bộ cơ sở trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra,  phóng sự về kết quả 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Ngãi do PTQ sản xuất cũng được trình chiếu để cán bộ và người dân tham gia hội nghị nhìn nhận rõ hơn bộ mặt nông thôn tỉnh nhà đã thực sự chuyển biến, thay đổi, xây dựng nông thôn mới là góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn.

Hiền