Trang chủ Thông tin điều hành tác nghiệp Thông tin chỉ đạo điều hành


Rà soát, thẩm định, xét, công nhận đã đạt chuẩn nông thôn mới

25/12/2018 02:14:24 PM
RSS In

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành UBND các huyện, thành phố rà soát, nâng cao chất lượng thẩm tra, thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn, đảm bảo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đối với các xã được xét, công nhận đạt chuẩn phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

 Việc tự đánh giá, thẩm tra, thẩm định, công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo đúng yêu cầu, quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ng​ày 20/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, tuyệt đối không vì thành tích bỏ mà qua hoặc làm tắt các bước đã quy định; tuyệt đối không xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường công tác kiểmn tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới; phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với việc xây dựng nông thôn mới.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân với kết quả xây dựng xã nông thôn mới theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc lấy ý kiến người dân phải đảm bảo công khai, minh bạch, để kết quả xây dựng xã nông thôn mới đảm bảo chất lượng, thực chất, khách quan, không chạy theo thành tích. Mang hiệu quả thiết thực cho đời sống của người dân nông thôn.

V.N
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi