Trang chủ Chuyên mục THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

15/09/2023 09:34:25 AM
RSS In

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Lựa chọn dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với  Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

1) Trình tự thực hiện:

  • Bước 1: Nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi.Địa chỉ: số 54 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính vào ngày làm việc trong tuần (trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, Tết).

  • Bước 2: Xử lý hồ sơ

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, nếu dự án đủ điều kiện thì Hội đồng thẩm định có Tờ trình trình Giám đốc sở dược giao chủ trì các Chương trình mục tiêu quốc gia phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết thuộc phạm vi quản lý.

  • Bước 3: Trả kết quả

Nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi hoặc theo đường bưu điện.

2) Cách thức thực hiện TTHC:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: số 54 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Đối với dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề lĩnh vực khác:

Thực hiện theo các Mẫu số 01, 02, 03 kèm theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Đối với dự án, kế hoạch liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp:

+ Đơn đề nghị của chủ trì liên kết theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ.

+ Dự án liên kết theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ.

+ Bản thỏa thuận cử đơn vị chủ trì liên kết theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 đối với trường hợp các doanh nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau.

+ Bản sao chụp các chứng nhận hoặc bản cam kết về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ.

+ Bản sao chụp hợp đồng liên kết.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản chính và 04 bộ bản chụp.

4) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cụ thể:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Hội đồng tổ chức thẩm định. Trường hợp dự án không đủ điều kiện thì trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi thẩm định, cơ quan chủ quản chương trình thông báo và nêu rõ lý do cho chủ trì liên kết được biết.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, nếu dự án đủ điều kiện thì Hội đồng thẩm định có Tờ trình trình Thủ trưởng cơ quan chủ trì các chương trình mục tiêu quốc gia quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch sản xuất liên kết.

- Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xử lý, tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định để phê duyệt dự án, kế hoạch sản xuất liên kết.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Hội đồng tổ chức thẩm định. Nội dung thẩm định phải làm rõ việc đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP của Chính phủ (điểm c khoản 3 Điều 21). Trường hợp dự án không đủ điều kiện thì trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi thẩm định, cơ quan chủ quản chương trình thông báo và nêu rõ lý do cho chủ trì liên kết được biết.

5) Đối tượng thực hiện TTHC:

 Tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia.

6) Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch sản xuất liên kết hoặc Thông báo dự án, kế hoạch không đủ điều kiện.

8) Phí, lệ phí: Không.

9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đối với dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề lĩnh vực khác: Thực hiện theo các mẫu số 01 kèm theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Đối với dự án, kế hoạch liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: Đơn đề nghị của chủ trì liên kết theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ.

10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

 - Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 
File đính kèm:

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*  Email*
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực*