Trang chủ Tin tức sự kiện


“Khó khăn và giải pháp tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025”

08/08/2022 09:56:49 AM
RSS In

Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trần Phước Hiền- Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình NTM 2021-2025

Quảng Ngãi là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, có diện tích tự nhiên 5.131,5 km2; toàn tỉnh có 13 đơn vị hành chính (gồm: 01 thành phố, 01 thị xã, 01 huyện đảo, 05 huyện miền núi, 05 huyện đồng bằng), 173 xã, phường, thị trấn, trong đó có 148 xã tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, bộ mặt nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã thay đổi đáng kể, Chương trình không chỉ giúp hạ tầng nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng cao, mà còn góp phần rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 02 huyện và 93 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí bình quân/xã đạt 16,5 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí; có 63 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, Chương trình đã thật sự lan tỏa trên khắp địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ du lịch phát triển theo hướng gia tăng giá trị, góp phần tái cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống dân cư. Sau 02 năm triển khai, toàn tỉnh có 61 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh. Trong đó, có 4 sản phẩm đạt 4 sao và 57 sản phẩm đạt 3 sao, đặc biệt 2 điểm du lịch cộng đồng được công nhận 3 sao và 4 sao. Trên địa bàn tỉnh còn xây dựng được 5 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, trong đó thành phố Quảng Ngãi 3 điểm, huyện Mộ Đức 1 điểm và thị xã Đức Phổ 1 điểm.

Để tiếp tục thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Ngãi đã thông qua Nghị quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác,  Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngăi, giai đoạn 2021-2025,…

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi có: 07/13 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (tương đương khoảng 53,8%, Trung ương giao 35%), trong đó có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 120/148 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tương đương khoảng 81%, Trung ương giao 80%), trong đó có 53/120 số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (tương đương 44,2%; Trung ương giao 40%), 08/53 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu (tương đương 15,1%, Trung ương giao 10%); Bình quân số tiêu chí/xã: 18,25 tiêu chí; không còn xã < 15 tiêu chí; 138/229 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực miền núi được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí do UBND tỉnh quy định (tương đương 62% 60,3%; Trung ương giao 60%).

Đối với Chương trình OCOP: Mục tiểu phấn đấu đến năm 2025, có 200 sản phẩm OCOP mới đạt 3 sao trở lên, trong đó có khoảng 3 - 5 sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao; Duy trì 100% sản phẩm OCOP đã đạt từ 3 sao trở lên giai đoạn 2018 - 2020, nâng hạng khoảng 15% sản phẩm đạt 4 sao trở lên; Phấn đấu đạt 10% chủ thể OCOP có sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên thực hiện mô hình theo chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, trước mắt vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức:

Thứ nhất, kế hoạch ban hành cho giai đoạn 2021-2025, nhưng thời gian để thực hiện kế hoạch chỉ khoảng 03 năm.

Thứ hai, trong các xã đạt chuẩn NTM đến năm 2025, phần lớn thuộc các xã đặt biệt khó khăn (24 xã) của Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 – 2025 và hầu hết đạt dưới 15 tiêu chí (28 xã).

Thứ ba, hệ thống văn bản pháp lý vẫn chưa hoàn thiện ở một số nội dung:

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chưa quy định, công bố chỉ tiêu cụ thể về tiêu chí số 11 (Nghèo đa chiều) thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao.

- Một số chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí khó thực hiện do chưa phù hợp với tình hình thực tế cũng như phong tục, tập quán của địa phương như: Quảng Ngãi chưa có nhà hỏa táng nên không thể đạt chỉ tiêu 17.10. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng ở bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực miền núi là 36 triệu đồng (năm 2021) lên 48 triệu đồng (năm 2025); khu vực đồng bằng từ 41 triệu (năm 2021) lên 53 triệu (năm 2025); có bổ sung một số tiêu chí và yêu cầu tiêu chí cũng cao hơn so với giai đoạn 2016-2020: Tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi ≤24% (giai đoạn 2016-2020 ≤31,4%), tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử 95%, …Trong khi đó, giai đoạn 2021- 2025, ngân sách Nhà nước dành cho Chương trình rất hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu của các địa phương.

Để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhất là tập trung đầu tư, hỗ trợ cho các xã ở miền núi về đích nông thôn mới, BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh đề ra một số giải pháp cụ thể sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức cho cán bộ các cấp và người dân về mục tiêu ý nghĩa Chương trình: Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đem lại sự hài lòng cho người dân nông thôn, do đó cần có sự đồng tình hưởng ứng, tham gia của mỗi người dân;

Hai là, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo chương trình trực tiếp theo dõi, kiểm tra đôn đốc các địa phương đạt chuẩn theo kế hoạch, hỗ trợ, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn; kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh có giải pháp chỉ đạo phù hợp nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.  

Ba là, ngoài nguồn vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp từ Chương trình, cần tăng cường huy động, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình dự án khác thực hiện trên địa bàn theo nguyên tắc: Ưu tiên huy động, khai thác tối đa nguồn lực trực tiếp tại địa phương, các nguồn vốn hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, nguồn huy động của cộng đồng, cá nhân để tập trung ưu tiên hỗ trợ các địa phương theo kế hoạch đạt chuẩn.

Bốn là, tập trung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ; Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã, kinh tế hợp tác để nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần phát triển nông thôn theo hướng bền vững.

Năm là, nâng cao chất lượng công tác quản lý để sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư. Tăng cường kiểm tra đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư Chương trình, tránh để mất vốn, kiên quyết không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Sáu là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là ở cấp cơ sở, cấp trực tiếp tổ chức thực hiện. Các sở ngành, địa phương cần nhận thức xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị, kết quả thực hiện xây dựng nông thôn là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và mỗi cá nhân.

Bảy là, Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách giảm nghèo đa chiều, nhất là ở các huyện miền núi. Làm tốt công tác giáo dục, đào tạo, thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức, khắc phục căn bản tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo; xem đây là giải pháp căn cơ cho người dân thoát nghèo bền vững. Thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, hướng dẫn, chuyển giao kiến thức, kỹ năng, tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng lực sản xuất cho người dân. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ tín dụng chính sách xã hội, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án để hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình./. 

Hiền