Trang chủ Tin tức sự kiện


Quy định mức đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2

27/07/2022 09:57:43 AM
RSS In

Ngày 07/7/2022, HĐND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND Quy định mức đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, nguồn vốn ngân sách phân bổ cho các sở, ngành, các địa phương đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ưu tiên hỗ trợ cho các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, xã dưới 15 tiêu chí, xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; các huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã, thành phố chưa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông mới; huyện đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao.

Nghị quyết đã quy định tiêu chí, hệ số phân bổ vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh như sau:

- Tiêu chí, hệ số phân bổ vốn đầu tư năm 2021 (chuyển sang thực hiện trong năm 2022) theo đối tượng xã: Xã đặc biệt khó khăn: Hệ số 4,0; Xã đạt dưới 15 tiêu chí: Hệ số 3,0; Xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí: Hệ số 2,0; Các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí và đạt chuẩn bền vững: Hệ số 1,0.

- Tiêu chí, hệ số phân bổ vốn đầu tư giai đoạn 2022 – 2025 theo đối tượng xã(trừ xã đặc biệt khó khăn đối với vốn ngân sách trung ương): Xã đạt dưới 15 tiêu chí: Hệ số 5,0; Xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí: Hệ số 3,0; Xã đăng ký nông thôn mới nâng cao: Hệ số 2,0; Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã đăng ký nông thôn mới kiểu mẫu (xã nâng cao lên kiểu mẫu): Hệ số 1,0.

- Tiêu chí, hệ số phân bổ vốn đầu tư theo đối tượng huyện: Huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021 - 2025: Ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa không quá 02 huyện chưa đạt chuẩn: Hệ số 20,0 (không bao gồm các huyện nghèo đã được phê duyệt tại Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ), ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ đối với các đơn vị cấp huyện còn lại: Hệ số 20,0; Huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2021 - 2025: Ngân sách tỉnh hỗ trợ hệ số 30,0.

Quy định Ngân sách tỉnh đối ứng tối thiểu bằng 1,5 lần tổng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình cho tỉnh. 

Về mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025: Khác với giai đoạn 2016-2020, ngoài nội dung và mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới xã, giai đoạn 2021 – 2025 Nghị quyết đã quy định thêm nội dung và mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới huyện, thị xã, thành phố./.

Ngọc

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*  Email*
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực*