Trang chủ Tin tức sự kiện


Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

12/07/2022 04:06:10 PM
RSS In

xã nông thôn mới Hành Tín Đông

Ngày 11/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký Quyết định số 758/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

Theo đó, xác định đến hết năm 2022 đạt các mục tiêu sau: Thành phố Quảng Ngãi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế 98 xã) và 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Giai đoạn 2021-2025, nguồn ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình rất hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu của các địa phương. Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2022, tổng nguồn lực bố trí cho Chương trình là 339.439 triệu đồng, trong đó, vốn đầu tư 282.635 triệu đồng, vốn sự nghiệp 56.804 triệu đồng. Do đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét cân đối vốn ngân sách địa phương để thực hiện, hỗ trợ cho các xã thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực phù hợp để phát huy và khai thác tối đa nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới./.

Hiền