Trang chủ Tài liệu


Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Văn bản Tải về
1 113/QĐ-VPĐP 7/9/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022, nguồn ngân sách Trung ương
2 169/VPĐP 21/12/2021 V/v thẩm định tiêu chí xã nông thôn mới tại các xã của huyện Bình Sơn và Thị xã Đức Phổ
3 126/VPĐP 22/10/2021 Về việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng hồ sơ đề nghị xét, công nhận đối với các xã kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
4 131/VPĐP 15/10/2021 V/v cung ấp thông tin Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG và VPĐP nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi
5 127/VPĐP 7/10/2021 V/v đăng ký thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025
6 126/VPĐP 4/10/2021 Về việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng hồ sơ đề nghị xét, công nhận đối với các xã kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
7 125/VPĐP 1/10/2021 V/v bố trí kinh phí khen thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
8 122/VPĐP 30/9/2021 V/v hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Quảng Ngãi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
9 121/VPĐP 28/9/2021 V/v đăng ký làm việc với các xã xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020
10 118/VPĐP 27/9/2021 V/v đăng ký tham dự tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021
  1    2