Trang chủ Tài liệu


Tìm theo: 
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Văn bản Tải về
1 1945/QĐ-TTg 18/11/2021 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025
2 1718/QĐ-UBND 3/11/2021 Quyết định Về việc thành lập Đoàn thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ở các xã kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
3 1919/QĐ-UBND 3/11/2021 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4 1689/QĐ-TTg 11/10/2021 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
5 900/QĐ-UBND 27/9/2021 Về việc phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2021
6 1133/HD-STTTT 8/9/2021 Hướng dẫn tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2021
7 1836/BNN-VPĐP 31/3/2021 Tiếp tục hoạt động ủa hệ thống VPĐP nông thôn mới các cấp năm 2021
8 1261/BNV-TCBC 27/3/2021 Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp
9 Mẫu báo cáo 28/9/2020 Mẫu báo cáo Kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2020
10 1564/LĐTBXH-VPQGGN 6/5/2020 Hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững đối với các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
  1    2